Актуальные публикации по истории и культуре Беларуси.

NEW БЕЛАРУСЬ


БЕЛАРУСЬ: новые материалы (2022)

Меню для авторов

БЕЛАРУСЬ: экспорт материалов
Скачать бесплатно! Научная работа на тему . Аудитория: ученые, педагоги, деятели науки, работники образования, студенты (18-50). Minsk, Belarus. Research paper. Agreement.

Полезные ссылки

BIBLIOTEKA.BY Беларусь глазами птиц HIT.BY! Звёздная жизнь KAHANNE.COM Беларусь в Инстаграме


На фото: Источники  Магдебургского права на территории Беларуси в 16-17 века, автор: genderrr

Источники Магдебургского права на территории Беларуси в 16-17 века 24 за 24 часа

20 ноября 2010

Магдебургское право распространялось в Польше не путем узаконивания какого-нибудь сборника (его еще не было и в Магдебурге, когда оно появилось в Польше): распространялось и держалось оно путем предания. С появлением Ландрехта и Вейхбильда, двух сборников по Магдебургскому праву, они попадают в Краков-столицу Польши. В Краковской универсальной библиотеке сохранилась рукопись этих сборников на немецком языке от 1308 года.

Открыть полную версию

На фото: Магдебургское право на территории Беларуси в 16-17 века, автор: genderrr

Магдебургское право на территории Беларуси в 16-17 века 2 за 24 часа

20 ноября 2010

Самоуправление городов Беларуси взяло свое начало еще с времен Киевской Руси.В Полоцке и в Витебске, как в Киеве и в Новгороде всеми полномочиями обладало вече. Оно утверждало управителей города - “мужей”, старшин, тысячников, сотников и других представителей городской администрации. Эти традиции сохранялись и в 14-15 веках, особенно в восточно-белорусских городах. Находясь в составе Великого Княжества Литовского, Беларусь осваивала многие приобретения Запада. На ее территории увеличился ряд типично европейских норм правовой и политичной культуры, в частности право организации жизни города на основе самоуправления.

Открыть полную версию

На фото: АСНОЎНЫЯ ВЫНІКІ НЭПА НА ТЭРЫТОРЫІ БЕЛАРУСІ Ў КАНЦЫ 20-Х ГАДОЎ, автор: genderrr

АСНОЎНЫЯ ВЫНІКІ НЭПА НА ТЭРЫТОРЫІ БЕЛАРУСІ Ў КАНЦЫ 20-Х ГАДОЎ 0 за 24 часа

20 ноября 2010

Мэтай НЭПа з'яўлялася ўмацаванне на эканамічнай аснове палітычнага саюза рабочага класа i сялянства дзеля захавання савецкай улады. Гэта была спроба дзяржавы спалучыць у адзінай палітыка-эканамічнай сістэме прынцыпы сацыялістычнага i капіталістычнага гаспадарання. Для ліквідацыі таварнага голаду дапускалася ў пэўных межах пад кантролем дзяржавы развіццё капіталізму. Ставілася задача выкарыстаць прыватныя сродкі i вопыт капіталістычных элементаў у інтарэсах аднаўлення гаспадаркі i стварэння ўмоў для будауніцтва сацыялістычнага грамадства.

Открыть полную версию

На фото: РАЗВІЦЦЁ ПРАМЫСЛОВАСЦІ. РОЛЯ ДРОБНАЙ ВЫТВОРЧАСЦІ І ПРЫВАТНАГА КАПІТАЛУ Ў ЭКАНОМІЦЫ БССР НА ПРАЦЯГУ 20-Х ГАДОЎ, автор: genderrr

РАЗВІЦЦЁ ПРАМЫСЛОВАСЦІ. РОЛЯ ДРОБНАЙ ВЫТВОРЧАСЦІ І ПРЫВАТНАГА КАПІТАЛУ Ў ЭКАНОМІЦЫ БССР НА ПРАЦЯГУ 20-Х ГАДОЎ 2 за 24 часа

20 ноября 2010

Аднаўленне гаспадаркі адбывалася ў асноўным паралельна ў аграрным сектары эканомікі, прамысловасці i на транспарце, аднак прыярытэт захоўваўся за асноўнай у той час сферай вытворчасці - сельскай гаспадаркай. Гэта тлумачыцца яе спецыфікай - меншымі матэрыяльнымі затратамі, неабходнымі для аднаўлення, больш сціслымі тэрмінамі, вопытам працаўнікоў i іншымі фактарамі. Дадзеная акалічнасць прызнавалася кіраўніцтвам камуністычнай партыі i савецкай дзяржавы. Маючы на ўвазе такі бок справы i з'яўляючыся ў гэтых адносінах рэалістам, У.Ленін праз адпаведныя партыйныя i дзяржаўныя рашэнні арыентаваў грамадства на тое, што без практычнага масавага паляпшэння гаспадаркі дробнага сялянства нам ратунку няма: без гэтай базы немагчыма ніякае гаспадарчае будауніцтва.

Открыть полную версию

На фото: АДНАЎЛЕННЕ СЕЛЬСКАЙ ГАСПАДАРКІ. РАЗВІЦЦЁ КААПЕРАЦЫІ У БССР НА ПРАЦЯГУ 20-Х ГАДОЎ, автор: genderrr

АДНАЎЛЕННЕ СЕЛЬСКАЙ ГАСПАДАРКІ. РАЗВІЦЦЁ КААПЕРАЦЫІ У БССР НА ПРАЦЯГУ 20-Х ГАДОЎ 0 за 24 часа

20 ноября 2010

Створаны на аснове НЭПа гаспадарчы механізм спрыяльна ўплываў не толькі на захаванне савецкага ладу, але i на стваральную працу народа, у тым ліку земляробаў. Веска хутка аднаулялася i мацнела. Адпаведным чынам змяняўся i стан сельскай гаспадаркі.
Адным з важнейшых было пытанне землеўпарадкавання - прыстасаванне зямельных плошчаў да новых арганізацыйна-вытворчых задач, якія стаялі перад сельскай гаспадаркай. Яно уключала ў сябе як пераадоленне беззямелля i малазямелля ў сялян (так званае "аграрнае перанасяленне"), так i распаўсюджанне перадавых прыёмаў агракультуры з мэтай павелічэння ўраджайнасці i прадукцыйнасці працы земляробаў.
Важнае месца у вырашэнні гэтага пытання адводзілася надзяленню зямлёй беднаты за кошт абрэзкі так званых кулацкіх гаспадарак. Справа у тым, што, нягледзячы на праведзенае размеркаванне нацыяналізаваных прыватнаўласніцкіх зямель, сярэдняя забяспечанасць беларускага двара зямлёй не перавышала былую, дакастрычніцкую. Большасць размеркаваных зямель былых буйных прыватных уласнікаў паглынулі 117 тыс. нанава створаных гаспадарак з зямельнай плошчай у 2-2,5 дзесяціны, не здольных весці, паводле вызначэння тагачаснага наркома земляробства Беларускай ССР Зм. Прышчэпава, "нават спажывецкую гаспадарку". Уся група малазямельных гаспадарак дасягала 20-25%. Апрача таго, у вёсцы налічвалася 45,4 тыс. беззямельных двароў.

Открыть полную версию

На фото: УМОВЫ ПЕРАХОДУ АД ПЕРШАЙ СУСВЕТНАЙ ВАЙНЫ ДА МІРУ НА ТЭРРЫТОРЫІ ЗАПАДНАЙ БЕЛАРУСІ І БССР, автор: genderrr

УМОВЫ ПЕРАХОДУ АД ПЕРШАЙ СУСВЕТНАЙ ВАЙНЫ ДА МІРУ НА ТЭРРЫТОРЫІ ЗАПАДНАЙ БЕЛАРУСІ І БССР 2 за 24 часа

20 ноября 2010

Пераход да мірнага будаўніцтва ў Беларусі пачаўся ва ўмовах татальнага крізысу 1920-1921 гг. Больш як шасцігадовыя ваенныя дзеянні ў спалучэнні з рэвалюцыйнымі падыходамі савецкай улады да вырашэння сацыяльна-эканамічных задач давялі гаспадарку да катастрафічнага стану. Вялікія статы панесла сельская гаспадарка - асноўная галіна эканомікі. Паводле разлікаў некаторых аўтараў, пасяўныя плошчы ў 23 паветах Беларусі (усходнія вобласці) за тры гады савецкай улады скараціліся амаль на 30%, а ў параўнанні з 1913 г. - на 39%. Пры адначасовым значным паніжэнні ўраджайнасці валавыя зборы збожжа зменшыліся адпаведна больш чым напалову і амаль на 2/3. Вытворчасць бульбы ў 1920 г. склала 39,1% узроўню 1917 г. і 36,5% у параўнанні з 1913 г. Істотна скараціліся пасевы і зборы тэхнічных культур. Адчувальныя страты панесла жывёлагадоўля: зменшылася пагалоўе амаль усіх відаў скаціны. У выніку сельскагаспадарчая вытворчасць да 1921 г. у параўнанні з даваенным узроўнем зменшылася прыкладна ўдвая.

Открыть полную версию

На фото: Культура на территории Беларуси в первой половине XIX в, автор: genderrr

Культура на территории Беларуси в первой половине XIX в 0 за 24 часа

20 ноября 2010

После присоединения белорусских земель к России национально-культурное развитие Беларуси проходило в новых условиях, связанных с формированием капиталистических производственных отношений. В ней происходили серьезные качественные изменения. Была нарушена религиозная монополия в культуре. Она все больше принимала светский характер.

Открыть полную версию

На фото: Общественно-политическое движение на территории Беларуси в первой половине XIX в, автор: genderrr

Общественно-политическое движение на территории Беларуси в первой половине XIX в 32 за 24 часа

20 ноября 2010

Ликвидация Речи Посполитой, идеи французской революции, события войны 1812 г. оказали большое влияние на развитие общественно-политического движения на землях Беларуси. Шляхетская интеллигенция, учащаяся молодежь, недовольные разделами Речи Посполитой, объединялись в кружки и товарищества для выработки и осуществления своих социальных и национальных идеалов. Идейно и, частично, организационно они были связаны с польским общественным движением, контактировали с передовыми людьми России.

Открыть полную версию

На фото: Социально-экономическое развитие на территории Беларуси в первой половине XIX в, автор: genderrr

Социально-экономическое развитие на территории Беларуси в первой половине XIX в 158 за 24 часа

20 ноября 2010

В первой половине XIX в. в Беларуси происходили общие для Российской империи процессы, которые вели к распаду феодально-крепостнической системы, к возникновению новых - капиталистических отношений. Об этом свидетельствует развитие промышленности, рост городов и торговли. С 1825 по 1859 гг. в пяти западных губерниях число промышленных предприятий увеличивалось с 96 до 549, а количество рабочих на них - с 3310 до 6508 человек, среди которых вольнонаемные составляли 43%. Появились первые фабрики в местечках Хомск и Косово Гродненской губернии, где применялись паровые двигатели. Сформировались такие отрасли, как железообрабатывающая, стекольная, бумажная, свеклосахарная. Владельцами мануфактур и фабрик были помещики. В целом же промышленность Беларуси вплоть до реформы 1861 г. развивалась слабо. Предприятий фабрично -заводского типа было мало. Число рабочих на предприятиях редко достигало 10 человек.

Открыть полную версию

На фото: Война 1812 г. на территории Беларуси, автор: genderrr

Война 1812 г. на территории Беларуси 0 за 24 часа

20 ноября 2010

12 (24) июня 1812 г. 600-тысячная армия императора Франции Наполеона I, в которой насчитывалось 120 тыс. поляков, перешла р. Неман и вторглась на территорию Беларуси. Чтобы добиться поддержки у польских и местных белорусских землевладельцев, Наполеон накануне войны пообещал возродить Речь Посполитую в границах 1772 г. Поэтому значительная часть местной шляхты не поддерживала оборонительных мероприятий царской администрации и, в частности, сохранила продовольственные склады до прихода наполеоновских войск.

Открыть полную версию
подняться наверх ↑

ДАЛЕЕ выбор читателей

Загрузка...
подняться наверх ↑

ОБРАТНО В РУБРИКУ

БЕЛАРУСЬ НА LIBRARY.BY


Уважаемый читатель! Подписывайтесь на LIBRARY.BY на Ютубе, в VK, в FB, Одноклассниках и Инстаграме чтобы быстро узнавать о лучших публикациях и важнейших событиях дня.