М Ы   П Р Е Д О С Т А В Л Я Е М   Т О Л Ь К О    К А Ч Е С Т В Е Н Н У Ю   И Н Ф О Р М А Ц И Ю

Минская коллекция рефератов (www.library.by/shpargalka) Основана в 1999 году

Телефон минского офиса: 8 (029) 777-57-90 (МТС)

ON/OFF:          

РЕФЕРАТЫ ЗДЕСЬ:

Белорусская история
Белорусская литература
Белорусский язык
Белорусская культура
Авиация
Астрономия
Автомобили
Английский язык
Архитектура
Биографии знаменитостей
Биология
Бухгалтерия и аудит
Военное дело
География
Дизайн
Иностранные языки
Интернет
Искусство
История
Компьютеры
Культурология
Лингвистика
Литература
Маркетинг и реклама
Математика
Медицина
Музыка
Немецкий язык
Образование и обучение
Политология
Право
Программирование
Психология
Разное
Религия
Сексология
Сельское хозяйство
Спорт
Технологии
Физика
Философия
Химия
Экология
Экономика
Начало
ПЛАТНЫЕ YСЛYГИ:

Заказать реферат\курсовую

"Шпаргалка" рекомендует...

NAZOU BIELARUSI [ПОЛЬСКИЙ]

ИСТОЧНИК: СЛУЖБА ИНФОРМАЦИИ BELSONET

КАЧЕСТВО РАБОТЫ: 74%

 The Name of Belarus -- Nazou Bielarusi

   Below is a piece that I wrote some time ago as a responce to an e-mail question on the origin of "Belarus" name.
So the format is not at all academic, but is intended to outline some  confused issues as simple as possible.
It is in the "standard" ("Nasa Niva"/Taraskievica) Belarusian Lacinka ("lacinka")
(see that explained in English), while  "u" stands for the Belarusian "u-consonant" (u-nieskladovaje).
If you believe you do not have some characters displayed properly,
adjust to the "Central European - Windows" encoding.Sanouny sp. ,

Nazal, niemahcyma napisac akademicy essay na hetki temat, zyvucy ciapier na adlehlasci ad majoj biblijateki: nia maju tut pobac litaratury, nie mahu rabic spasylak na tytuly, krynicy, ci imiony autarau.

Adnak, napisu pra toje, jakija versii zhadvalisia najcasciej u bielaruskaj, rasiejskaj, i  niekatoraj polskaj histaryjagrafii, i jak stalasia, sto sucasnaja kraina Bielarus zaviecca "Bielarusiaj".

Cytajucy roznyja turystycnyja daviedniki, mozna casta spatkac  stos kstaltu: Bielarus zaviecca Bielarusiaj z taje prycyny, sto, maulau, toj biely koler symbalizuje volnasc; dyk vos, jak Bielarus pazbiehla  "Tatarskaha jarma",  to praz heta, maulau, i stalasia zvacca "Alba Ruthenia" -- "Biela-Rusiaj".

Zhodna histarycnych krynicau, nazva "Ruthenia Alba"  spatykajecca upiersyniu dzies u 13 stahoddzi (h.zn. sapraudy prykladna casy tatarskaha najezdu na sucasnuju Ukrajinu i  Rasieju); adnak taja nazva nie lakalizujecca dakladna. Lakalizacyja(-cyi) viadomyja tolki dziela pazniejsaha casu, 15-16 stst. 

Kaniesnie, historyja pra "bieluju" (volnuju) 'Rus' josc versijaj niesurjoznaj dla koznaha, chto krychu abaznany u  siaredniaviecnaj historyi kraju. Bo z akramia 'Bielaj' Rusi, pobac byla jasce j "Cornaja" Ruthenia - ciapier castka Haradzienscyny; a na poudzien byla taksama i "Cyrvonaja Rus" - uschodniaja Halicyna. I usie jany -- i Cornaja i Bielaja i Cyrvonaja -- byli tady volnyja ad Tatarau. Hetak "Bielaja" Rus/Ruthenia, jakaja zvycajna lakalizujecca la Dniapra, byla tady nicym nie valniejsaja za Cornuju.

Casam kazuc taksama, byccam  "Biely" pachodzic ad koleru adziennia, ci to valasou, tamtejsaha zycharstva. Ale rec u tym, sto biely koler daminuje u vopratcy, rounym cynam, i u smat jakich insych navakolnych ziemlach, a tahacasnaje adziennie na Polaccynie bylo nauracci niejak admietna bialejsaje za vopratku Haradzienscyny. Taksama, kolkasc blandynau (i blandynak) u insych castkach [sucasnaje] Bielarusi, ci u Halicynie,   nauracci byla istota miensaj za toje, sto bylo u, napr., Mahileuscynie.

Nakont za taho, sto moza jasce byc za slovam 'Biely', byla taksama i hipoteza, byccam hetaja nazva pahodzic nie ad jakoha koleru uvohule (valasou, adziennia, bo - znou za, camu Haradzienscyna  "Cornaja"?..) - ale ad staroha balckaha (indaeurapiejskaha) korania. Na [ciapierasniaj] Bielarusi zycharstva sfarmavalasia smat dzie praz pastupovuju slavianizacyju drobnych balckich plamionau. Josc zviestki, sto nie(da)asimilavanyja balty tryvali navat na uschodzie, na Lahojscynie i la Talacyna (Abolcy), azno da 15 st. To z isnuje taki indaeurapiejski koran, nibyta pasyrany (u minulym) u baltau, i  jaki i dahetul zachouvajecca jak 'biel', 'bal', 'bla', u smatlikich balckich nazvach u bielaruskaj hidranimicy i  tapanimicy, a aznacaje vadu, vilhac, vadkasc, "BAL-ota". Napryklad, na Bielarusi josc recki j aziory z nazvami "Bielka", "Bielaje", ci padobnymi, dyk za niekatoryja linhvisty vyvodziac takija hidronomy ad starych balckich nazvau (dla vodnych abjektau).  U slavianskich za movach, hety koran taksama maulau zachavausia u 'balota'. Kali tyja linhvisty majuc racyju, padniaprouje bylo zvanaje 'Bielym' mienavita praz admietnuju kolkasc tam aziorau, raculak, rucajinau, i h.d., prycym nazva byla pieraniataja ad balckich prodkau. Adnak versija pra balckaje pachodzannie nazvy - taksama tolki adna z versijau.

Datycna z "Rutheniae"-"Rusi", to  heta nazva vidavocna zastalasia ad staroha casu, kali usie hetyja ziemli, razam z sucasnaj Ukrajinaj i histarycnaj  Rasiejaj, kiravalisia skandynavami (letapisnymi 'varahami'). Napryklad,  u Polacku kniaziavali Rogvold-Rahvalod [<= Ragnvald],  Rahnied'-Rahnieda [<= Ragnhild]. Pra Polacak raspaviadajuc skandynauskija sagi; tam, i  pausiul u "prota-Bielaruskich" centrach, znachodzana smat skandynauskich artyfaktau  (a pobac, pad Smalenskam, azno celyja varaskija mohilki, sotni pachavanniau). Bizantyjskija krynicy pisuc pra 'rusau' jak pra cystych skandynavau. To z napeuna Rusija-Ruthenia i  pachodzic ad staroje nazvy, sto  zamacavalasia za absarami, apanavanymi u 8-13 st. tymi skandynavami dy ich bols-slavianizavanymi nastupcami (Rurykavicy, Rahvalodavicy)   --  ad Nouharada (Vialikaha) da Kijeva, i da Rastova na uschod.

Uvohule z u siaredniavieccy, asabliva za casam "dalitouskim",  nie bylo, vyhladaje,  anijakaj ahulnaj nazvy dla [sucasnaje] Bielarusi -- ci navat dla usich ziemlau nasielenych napr. kryvicami. U kronikach jany  prosta  "Polackaja Ziamla", pazniej - "Mienskaje Kniastva", "Vitebskaja Ziamla/Kniastva", roznyja udziely. Chacia jany j byli casami palitycna (ci dynastycna...) skansalidavanyja, napr. suprac Kijeva, ale padobna, sto sama-vyznacalisia mienavita pad svaimi lakalnymi nazvami, a niejkaj ahulnaj sama-nazvy nie uzyvali. Ziemli/kniastvy zvalisia pavodle miesta, jakoje bylo ich centram. Kali Polacak ukladau zamieznuju damovu (napr. z Ryhaj), to damaulalisia ad  Polacku, z jahonaj 'ziamloj'.

U koznym razie, da 16 st. Cyrvonaja i Cornaja Rus-Ruthenia znikajuc z uzytku, a Bielaja Rus/Ruthenia pacynaje 'vandravac' pa mapie. Chacia nazva i  uzyvajecca najbols tryvala dla Polaccyny-Vitebscyny-Mahileuscyny i  Smalenscyny (praktycna - toje z "vierchniaje padniaprouje"), ale casam Bielaj Rusiaj zvalasia taksama i Maskovija, i insyja ziemli --  chacia zresty da Maskovii uzyvalasia Russia (Alba) a nie "Ruthenia". Tamu hetkuju nazvu mozna pabacyc na mapach taho vieku u roznych miescach. 

Prosta z 'Rusiaj' tady atajesamlivalasia sucasnaja Ukrajina, z centram u Kijevie. Taksama, nazva 'ruski' uzyvalasia dla nazvy pisma kirylicaj, i dla pravaslaunaha vyznannia (chacia aposniaje zvalosia  i "Hreckaj" vieraj). Ale u vypadkach, kali nia jdzie ab viery, ci kali calaviek [z sucasnaje Bielarusi] nia byu pravaslauny, tady jany siabie nazyvali 'litwinami', i byli tak nazyvanyja maskavitami i insymi cuzyncami.  Ale Ukraincy, daprykladu,  siabie licvinami nie nazyvali, ani Maskavity ich licvinami. 

Miascovamu ( ci rehijanalnamu) aznacenniu  "Bielaja Rus" pacali nadavac novy sens u 17 st. -- praz zachady  Maskvy. Tady u Maskvie  vynajdziena  ideju "Treciaha Rymu", i maskouskija cary pacali abviascac  'pravy' na usich, chto-b vyznavau pravaslaunuju vieru (raniej jany matyvavali svaje pretenzii najbolej "pravami" na "spadcynu Rurykavicau"). Kali na [ciapierasniaj] Bielarusi u tyja casy i pazniej nazva "Bielaja Rus" byla maksimum prosta lakalnaj, uzyvanaja dla vierchniaha padniaprouja  (dy j nie samanazvaj, a chiba tolki sto terminam geograficnym), to Maskva joj adtul pacynaje karystacca jak palitycna-terytaryjalnaj, jak padstavaj dla pretenzijau "abjadnannia usioj Rasieji" - pad maskouskaj, viadoma, karonaj. Na toj vidac padstavie, sto pravaslauje casta zvalosia "ruskaj vieraj", a maskavity u "Trecim Rymie" uvazali siabie za "samych pravaslaunych", jany  pacali palitycna atajesamlivac dzvie recy i uzyvac "russkij" dla usich pravaslaunych VKL.  Dla pravaslaunych Litwy Maskavity stali uzyvac "bieloruscy", a Ukrajinu stali zvac "Malaja Rasija" ( tymcasam jak svaju Maskoviju  - biez zalisniaj viadoma sciplasci - "Vialikaj" Rasijaj.) Ulasna z car pretendavau panavac nad, viadoma, "Vsiej Vielikoj, i Maloj, i Bieloj Rossijej". Termin "bieloruscy", takim cynam, uvajsou najpiers u aficyjny uzytak u Maskvie dla paznacennia pravaslaunych zycharou Vialikaha Kniastva [z sucasnaj Bielarusi]. Maskouskija piscy pisali tady stos kstaltu: "a prijechali do [n-skaj] do zastavy litviny, kupcy mogilevskija, bieloruscy...". Chacia na Litvie i u Karonie (Polskaj) ludzi, viadoma,  kazali tolki sto jany "viery ruskaj", ci, kali pisali pa-(stara-)bielarusku kirylicaj (i pa-(stara-)ukrajinsku), to zvali hetkaje pismo  "ruskim jazykom", "ruskimi litary" -- ale zusim nia majucy na uvazie jakujus rodnasnasc z movaju maskavitau. Pravaslaunyja z [sucasnych] Bielarusi j Ukrajiny byli, ad samoha "chryscennia Rusi", u kananicnaj juryzdykcyi Kanstantynopalskaha patryjarchatu i "ruskaha" - Kijeuskaha - mitrapalita.

Da kanca 17 st., pravaslaunaje zycharstva  ( tolki kala 10% u 18 st.) zastalosia zresty va uschodniaj castcy krainy (na zachadzie i u  centry tryvala zamacavalasia Unija),  - asabliva ich zastalosia na Mahileuscynie; i z Mahileuscynaj mienavita tady atajesamlivajecca "Bielorussija" najbols tryvalym cynam. Ale sama-nazvacca hetak, u nasych krajoch, moh tady chtosci chiba u vypadku vielmi "specyficnym": napryklad, kali Maskva akupavala Bielarus u 1656, to kalabarantau, jakija pajsli sluzyc Maskvie, na Mahileuscynie,  uznacaliu chtos Paklonski -- jaki i atrymau pry tym tytul "polkovnika Bielorusskogo".

U rescy rest, termin tryvala zamacavausia u Maskouskaj biurakratycnaj praktycy i tradycyi: Piotra I. Alaksiejevic, maskouski car, mieu u svaim 'Posolskim Prikazie' pasadu spiecyjalnych pierakladcykau z "bielorusskogo pisma", bo nia tak prosta jano bylo, navat pisanaje kirylicaj,  im tam, vidac, da razumiennia... Dyk za nia dziva sto, kali uschodnija ziemli VKL byli aneksavanyja u Rasiejskuju Imperyju praz piersy "razbor" nasaj Recy Paspalitaj Abodvuch Narodau 1772h., Rasiejskija ulady -  vielmi naturalna - zamacavali aficyjna i nazvu "Bielorusskoj Gubiernii" dla tych "novoprieobrietiennyx" absarau. Hetkaja nazva pavinna byla jasce lehitymizavac aneksiju tych ziemlau carami. Znou za, heta napacatku datycylasia uschodniaj Polaccyny/Vitebscyny i Mahileuscyny, i nie bylo sama-nazvaju tamtejsaha zycharstva (nia kazucy pra "vysejsyja sacyjalnyja klasy" z ich recpaspalickaj palitycnaj toisnasciu...). Pa nastupnych razborach RPAN, rasiejskija ulady pasyryli hetki termin "Bielorussii" i na centar [sucasnaje] Bielarusi. Va uzytku za nieaficyjnym, kulturnicka-etnograficnym, napacatku 19-ha st. toje, sto ciapier zaviem "bielaruskim" (mova, i h.d.), bylo viadoma bolej pad seraham insych aznacenniau --  "licvinski", "kryvicki", "slaviana-kryvicki" (napr., u Jana Cacota).

Nazva 'Belorussii' isnavala aficyjna u Rasiejskaj Imperyji da 1830ch, kali, pa paustanni 1831 hodu, Rasieja vyrasyla "raspolacit'" tyja ziemli -- praz sucelnuju ich rusifikacyju, dziela caho usialakaja admietnasc kraju pavinna byla byc calkam vyniscana. Tady Unija byla skasavana (1839), juryzdykcyja Statutu VKL skasavana, a chutka  zjavilasia instrukcyja  zabaraniajucy  "Bielorussiju"  u aficyjnym uzytku. Hetyja "gubiernii" pavinny byli razhladacca jak lubyja insyja "istinno"-russkije. Cikava, sto, pavodle tahacasnych uspaminau, nazyvac siabie "bielorussom" stalasia papularnym siarod sluzboucau miascovaha pachodzannia u Mahilevie  -- bo "palakau" na rasiejskuju sluzbu tam tady nia brali, a nazvacca "russkim" -- bylo-b zanadta vidavocnaj niascyrasciu. Rasiejcy taleravali takich "bielorussov", ale narakali, sto pad hetkaj syldaj maulau "nastojasije polaki" (- majucy na uvazie miascovyja mahileuskija miascanstva i slachtu, choc by navat i pravaslaunyja...) padstupna maulau infiltrujucca u rasiejski dziarzauny aparat. A ad 1860ch aficyjnaj nazvaj bylo tolki  "Zapadnaja Rossija", "Sieviero-Zapadnyj Kraj". "Bielorussija", prauda, taksama uzyvalasia casam jak etnograficnaje aznacennie, razam z "Zapadnoj Rossijej".

Adnak za, ad 1840-50-ych hadou nazva "Bielarusi" pastupova pryjmajecca i jak sciah novaha  kulturnaha adradzennia. Prycyna hetamu, prynamsi castkova, moza palahac u tym, sto smat chto z dziejacou z kola Jana Barsceuskaha, i h.d., byli  slachtaj z Polaccyny/Vitebscyny -- mienavita tych miascinau, jakija najbols tryvala razumielisia tady pad "Bielarusiaj". Ale halounym cynnikam vidavocna bylo toje, sto piersyja bielaruskija adradzency musili tady praktycna sama-vyznacacca u Rasieji pad tym, ulasna, nazovam, jaki isnavau de-facto dla ich krainy i naroda [palitycna ci prosta etnograficna] u Rasiejskaj Imperyji, h.zn.  "Bielorussija". "Zapadnaja Rossija" nie pasavala na takuju rolu z vidavocnych prycynau; "zapadno-russizm" za stausia, tymcasam, aficyjnaj idealohijaj apalahietau rusifikacyi --  pra heta padrabiazna u pracy Cvikievica, "Zapadno-Russizm...".

Pastupova, "zbielarusiusy"  "Bielorussiju" u "Bielarus" (Bielaja Rus/Bielorussija => polsk. Bialorus => Bielarus), nazva "Bielarusi" stalasia centram kanslidacyji nasych kulturnicka-palitycnych dziejacou, i nia tolki na uschodzie, ale j na zachadzie, i navat na Vilenscynie. Nazou za "Litva" u druhoj palovie 19 st. tryvala zamacouvajecca, jak termin etnicny,  mienavita za balta-mounym zycharstvam kolisniaha VKL, napounac ad Vilni i Trokau, najpiers  Zmudzi-Zemajcii, dziakujucy u t.l. chutcejsamu za bielarusau nacyjanalna-kulturnamu adradzenniu ciapierasniaje Lietuvy, i sto  balta-litoucy skarystalisia z mahcymasciau va Uschodniaj Prusii dziela razviccia i prapahandy svajoj nacyjanalnaj kultury -- pad takim mienavita nazovam. Terminam  "Bielorussija" karystajucca  naprykancy 19st. napryklad vydaucy "Homanu", a  tryvalaje scviardzennie "Bielarusi" jak nazvy etnicnaj dla usiaho narodu, jaki ciapier zaviem "bielaruskim", azno da Vilni,  -- Bahusevic u svajoj "Dudcy Bielaruskaj" 1891 hodu.

Acuniausy pasla represijau i kulturnaha zaniapadu 1860ch-1890ch, novaja chvala "Bielaruskich" adradzencau paustaila naprykancy 19 - napacatku 20ha  stahoddzia. Znou za, jany mielisia  sama-vyznacacca, siarod narodau Rasiejskaj Imperyji, pad toj [etnograficnaj] nazvaju, jakaja isnavala dla ich u toj Imperyji, chacia 'bielarusy' usio jasce nie bylo sama-nazvaju zycharstva. Tym nia miens, napacatku 20ha stahoddzia vakol nazova Bielarusi de-facto  zhurtavalisia nasyja adradzency, buducyja "nasaniucy" i ajcy-zasnavalniki BNR. Chacia toj-sioj i adcuvau peunuju "stucnasc" i "nakinutasc Rasiejaj", ci navat "kalanijalny charaktar"  takoj nazvy -- ale hetak nas nacyjanalny ruch praktycna uvajsou u historyju. Naresce, nazou Bielarus, vakol jakoha zhurtavalisia palitycna nasyja nacyjanalnyja dziejacy, stausia "asviecany" abviascenniem  Aktu 25 Sakavika -- Bielaruskaj Narodnaj Respubliki, i pad hetkaj nazvaj kraj nas i narod byli miznarodna prezentavany ad taho casu. U mizvajennaj League of Nations termin byu "Ruthenie Blanche", "White Ruthenia".

Sproby "pierahledzic" nazvu rabilisia i pazniej. Vaclau Lastouski sprabavau uvodzic "Kryuski" pobac/zamiest "Bielaruski", a Janka Stankievic sprabavau uviesci "Vielikalitouski" zamiest/pobac "Bielaruski". Navat zaraz u Miensku (i na internecie...) isnuje asiarodak, jaki damahajecca uzyvannia "Litva"-"litviny" (ci "Litvania")  zamiest "Bielarus"-"bielarusy". Ci prynamsi pryniaccia "Litvy" dla zachodniaj castki Bielarusi.( Pad "zachodniaj" razumiejucca, camusci, ziemli nazachad ad miazy saviecka-polskaha Ryskaha Miru 1921 h. -- chacia viadoma, sto az dahetul bols vazkaj, kulturna-palitycna, zastajecca  miaza 1772 hodu, piersaha razboru RPAN. Taksama u takuju "Litvu" patraplaje zachodniaje Palessie, choc tam pa vioskach navat kazuc: "my - palesuki, a  jany (-resta bielarusau)  -- licviny"...))
 Peunyja hrupouki moladzi preferujuc taksama "Kryvija" - "kryvicy" zamiest "Bielarus". (Choc viadoma, sto Kryvicy byli tolki adnym z troch siaredniaviecnych rehijanalnych  slavianskich plamionau u nasym kraju, nia licacy jasce kolkasci balckich...)

Ale, music  byc, fakt Bielaruskaj Narodnaj Respubliki, a taksama Respubliki Bielarus, los nasaha kraju u 20m stahoddzi, zamacavau takuju nazvu za celaj krainaj, i zrabiu jaje ciapier sapraudy sama-nazvaj i etnonimam dla zycharou. Chacia "Bielorussija" i byla nakinuta nam kalisci, faktycna, Rasiejaj u kancy 18 - pac. 19st., ale ciapier dla nas josc peuna z bols  vazkim toj fakt, sto nasa niezaleznaja dziarzaunasc adbylasia i zaviecca "Bielarus" - u 1918-m  i u 1991-m hadoch. 

Nia viedaju, nakolki daskanala  ja adkazau na Vasaje pytannie... Nazva Bielarusi niekalki razou znikala - i znou zjaulalasia - na mapach - u novych sensach, geagraficnych i palitycnych. Tamu mozna patlumacyc chiba tolki toje, jak i camu jana uvajsla u biurakratycny uzytak u Maskvie u 17 st., a taksama,  jak i camu jana uvajsla u palitycny uzytak piersych bielaruskich nacyjanalistau siaredziny 19st., i palitykau pacatku 20 st., i jak, naresce, jana stalasia sciaham nasana nacyjanalnaha ruchu, i nazvaju byloj respubliki u SSSR -- a ciapierasniaje dziarzavy. 

Ale, sto da taje "Rutheniae Albae", jakaja zhadvalasia dzies na uschodzie sucasnaj Bielarusi u 13-14 st. - to ciazka patlumacyc dakladnyja cas, ci pachodzannie, ci navat kankretnuju lakalizacyju hetkaj nazvy.  Vielmi mahcyma, jana zusim nia miela piersapacatkova anijakaha  syrokaha uzytku, a byla uvohule vynajdziena stucna siaredniaviecnymi 'geografami', miascovymi ci jinsymi, adno dla patreby rehijanalnaj identyfikacyi, a  tolki pazniej, post-factum, toj nazvie  pacali nadavasc rozny vialiki sens i znacennie - z  insych prycynau i u insyja casy. 

Sucasnuju z nazvu Bielarusi treba vyvodzic, miarkuju, ad Bahusevica, jaki piersy vyrazna "raspausiudziu" (1891) jaje, jak termin nacyjanalna-palitycny, na usich aktualna (ci histarycna) "bielaruskamounych", h.zn.  na  usich etnicnych "bielarusau" -  azno da Vilni. Heta j bylo potym zamacavana dziarzauna Aktam BNR 25 sakavika 1918h., i adtul  stalasia akceptavana jak miznarodnaja nazva (Ruthenie Blanche, White Ruthenia)  -- a u SSSR uzyta dla nazvy "Bielaruskaj Savieckaj Sacyjalistycnaj Respubliki". Adtul, z 1891-1918, prakrtycna  biare svaju nazvu j sucasnaja dziarzava "Respublika Bielarus". Tamu miz Bielarusiaj i "Ruthenie Blanche" (1917-44) tut suviaz peuna josc (advarotnaja), ale z "Ruthenia Alba" tut niama, padajecca, anijakaje prostaje histarycnaje pierajemnasci. 


MIKALAVS  PACZAKAIVS SCRIPSIT
 

 

МИНСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ РЕФЕРАТОВ ™ 1999-2011
Телефонная "горячая линия": +375 (29) 7777-***
Для жителей других стран: WWW.STUDENT.BY
Мы работаем с 10:00 до 20:00
 

HIT.BY на Youtube

Официальный канал на Ютуби проекта HIT.BY

Здесь собраны ТОЛЬКО видео хиты из Минска, Гомеля, Могилева, Бреста, Гродно и Витебска!

Ежедневные топ-видео из Беларуси

Любовь по-белорусски!

Проект KAHANNE.COM! Быстрые знакомства в Минске, Гомеле, Бресте, Могилеве, Витебске, Гродно! Только реальные люди. Мобильная версия. Около 112.000 анкет белорусов.

KAHANNE.COM

Что происходит? Скандалы и расследования


Минская коллекция рефератов (old version) - дочерний проект при библиотеки LIBRARY.BY, бесплатная и постоянно пополняемая пользователями коллекция белорусских рефератов, белорусских дипломных работ, белорусских курсовых работ, белорусских контрольных, белорусских докладов и белорусских эссе. Работает с 1999 года.