Гісторыя беларускіх песень

Актуальные публикации по истории и культуре Беларуси.

NEW БЕЛАРУСЬ


БЕЛАРУСЬ: новые материалы (2024)

Меню для авторов

БЕЛАРУСЬ: экспорт материалов
Скачать бесплатно! Научная работа на тему Гісторыя беларускіх песень. Аудитория: ученые, педагоги, деятели науки, работники образования, студенты (18-50). Minsk, Belarus. Research paper. Agreement.

Полезные ссылки

BIBLIOTEKA.BY Беларусь - аэрофотосъемка HIT.BY! Звёздная жизнь


Публикатор:
Опубликовано в библиотеке: 2010-11-26

Песні неабрадавыя. Неабрадавыя песні завуцца яшчэ і бытавымі. Сюды належаць: 1) калыханкі і дзяціныя песні, 2) любоўныя песні, 3) песні аб сямейным жыцці, а таксама: 1) гістарычныя, 2) прыгонныя, 3) чумацкія, 4) казацкія, 5) жаўнерскія і інш.

Калыханкі пяюцца маткамі маленькім дзецям. Маці пяе спачатку найбольш просценькія калыханачкі з жыцця жывых стварэнняў. После ўжо, калі дзіця падрастае, яна пяе калыханкі даўжэйшыя і мудрэйшыя. Часам у форме калыханак маці над люлькаю вылівае сваё гора, пеючы аб прыгоне, аб цяжкім жыцці і да т. п. Найболын любяць маленькія дзеці ката. Калыханак пра ката многа. Пяюцца гэтыя калыханкі, як і ўсе наогул, у рытм калыханню: «А-а, коця, не вурчы, а ты, дзетка, спі-маўчы...» і г. д. Ёсць калыханкі аб курах, галубах, зязюльках, аб казе, жуку і інш. Некаторыя нашы паэты карысталіся формаю калыханак у сваёй лірыцы, укладаючы ў іх змсст грамадзянскага, любоўнага і да т. п. характару (напрыклад, «Калыханка» Ф. Багушэвіча). Калі дзеці падрастуць, ім пяюць розныя песні-прыгаворкі, як «Кую-кую ножку, паеду ў дарожку», «Сарока-варона кашку варыла, дзетак карміла», «Ішоў бай па сцяне», «Сіўка-варонка, куды паляцела?» і інш. Некаторыя з іх адбіваюць фантазію дужа даўнага паходжання побач з бытам пазнейшага часу. Па такіх песнях знаёмяць дзяцей з найболын даступнымі іх разуменню прадметамі і з'явамі і даюць розныя адказы, каб у цікавым для дзяцей духу здаволіць іх вялікую пытлівасць.

Дзіцячыя песні, што пяюць самі дзеці, часам выглядаюць адарванымі кавалачкамі ад даўных абрадавых песень-замоў, як, напрыклад: «Дожджык, дожджык, рубані» або «Дожджык, дожджык, перастань», а некаторыя з іх складзены самымі ж дзяцьмі пад уплывам дарослых людзей. Тут і песні аб сонейку, аб дожджыку, тут і песні-вылічэнні, каму з дзяцей бегчы ў гульнях даганяць другіх дзяцей, насмешлівыя песні над дзяцьмі або над кім іншым.

Гістарычныя песні малююць якое-небудзь выдатнае здарэнне ў жыцці народа, захапіўшае ўвагу многіх людзей і захаванае ў іх памяці. Гістарычных песень у нас мала, бо народ жыў воддаль ад палітычнага жыцця, пад уціскам чужых культур, і ў яго характары стварылася безуважнасць да шырэйшых гістарычных падзей. Аднак некаторыя гістарычныя падзеі адбіліся ў дайшоўшай да нас вуснай народнай паэзіі, напрыклад, у вясельных песнях дружына маладога раўнуецца з татарамі, а ў адной песні даецца абраз татарскага пастою:

У чыстым полі бяроза стаяла,

На бярозе зязюля кувала.

Годзе, годзе, зязюля, куваці,

Бо ўжо едуць татары бярозу рубаці.

Ты, бяроза, хілява, бялява,

Чаму ў полі ты не вясёла?

Чаму, бяроза, суха — не зялёна?

Як жа мне зялёнай быці?

Пада мною татары стаялі,

Татары стаялі, голле рубалі,

Голле рубалі, карэнь выбівалі,

Крынічнай вады дабывалі,

Сваіх коней напавалі...

Захавалася гістарычная песня аб абароне Крычава:

Падымалісь чорны хмары,

Неба пакрывалі,—

Прыхадзілі злы татары,

Пад Крычавам сталі;

Запалілі стары Крычаў,—

Канцы запылалі...

Наш Івашка падыймаўся,

Людзі ў рады сталі:

Палілася кроў, змяшалась

3 чорнаю зямлёю,—

Злы татары падаліся

Уцякаць гурбою;

А Івашка гоніць, гоніць,

Голасна смяецца,

Што татарва уцякае,

Аж хахол трасецца.

Захавалася песня аб бітве з маскоўцамі пад Воршаю:

Ой у нядзельку параненьку

Ўзыйшло сонейка хмарненька,

Ўзыйшло сонейка над борам,

Па-над Селецкім таборам...

А ў таборы трубы граюць,

Да ваяцкае парады зазываюць.

Сталі рады адбываці,

Адкуль Воршу дабываці:

А ці з поля, а ці з лесу,

А ці з рэчкі невялічкі?

Пастанавілі павесці бой ад рэчкі. Білі з самапалаў, з гармат, аж урэшце:

Масква стала наракаці,

Места Воршу пакідаці;

А як з Воршы уцякалі,

Рэчку невялічку пракліналі:

— Бадай ты, рэчка, сто лет высыхала.

Як нашая слава тут прапала;

Бадай высыхала да сканчэння свету,

Што нашай славанькі ўжо нету,—

Слава Воршы ўжо не горшы...

У гэтай песні апісваецца бітва, якая была 8 верасня 1514 г. на рацэ Крапіўне. Маскоўскія ваяводы, Чалядзін і Голіца, пасварыліся і, хоць мелі 80 тысяч войска, былі дашчэнту разбіты 35 тысячамі беларусаў і літоўцаў пад камандаю Канстанціна Астрожскага. Такі вынік бітвы зрабіў вялікае ўражанне на народ, і таму злажылася песня.

Захавалася песня аб змаганні Радзівіла са шведамі; хоць ён казаў матцы: «Я тром-пяцём не паддамся», але «от тры шведы наскачылі, Радзівілу ухапілі, зараз ножанькі скавалі, назад ручанькі звязалі». Тады «Радзівіла страпянуўся»:Ўсе жалезы паляцелі

I вяроўкі загудзелі!

Схапіў шаблю, востры меч

Пагнаў шведаў у свет прэч.

Тут бачым нахіл народнай творчасці ідэалізаваць выдатнага ваяку.Чумацкія песні злажыліся ў нас таму што нашыя сяляне даўней ездзілі ў Крым па соль, «чумачылі». Чумак — вось гэткі селянін, што ехаў туды на паўгода, на год, а каб не набрацца там чумы, прасмальваў сваю вопратку смалою. У дарозе ён мог і захварэць і памерці, тужыў па жонцы і дзецях, з гора не мінаў карчомкі, прычым канчалася справа часам так, што ён прапіваў сваіх валоў і свой воз. Аб гэтых чумацкіх перажываннях і прыгодах і пяецца ў чумацкіх песнях. Самы папулярны матыў — смерць чумака на чужыне, вестку аб чым прыносяць дамоў яго валы.

Казацкія і жаўнерскія песні выяўляюць жыццё казака і жаўнера (салдата). Ёсць у іх і любоўныя матывы, адбітак сямейнага жыцця, сляды гістарычных падзей. Пашыраны матыў: смерць казака ў полі, яго размова з канём, просьба да каня, каб ён бег дамоў і пераказаў бы казацкай радзіне або любай дзяўчыне аб яго смерці.Прыпеўкі — песні з 4, 6, 8 і болей радкоў. Яны прыпяваюцца ў часе скокаў або пяюцца і так, але зазвычай пад музыку. У іх многа гумару, жартаўлівасці, вясёласці. Найболыы любоўных і сатырычных прыпевак. Але змест цяперашніх прыпевак ахоплівае, можна сказаць, усё жыццё. Бо цяпер прыпеўкі зрабіліся самастойным і вельмі пашыраным відам вуснае паэзіі. Форма іх і матыў сталі больш адказваць умовам сучаснага жыцця. 3 гэтае прычыны шыбкае развіццё прыпевак пачалося ў фабрычных працоўных масах. Пры машыне павольную жніўную песню пяяць немагчыма. А прыпеўкі — шыбкія, кароткія, аднаматыўныя песенькі. Пашыранасць прыпевак з горада перадалася і на вёску. Тут змест іх бярэцца пераважна з сялянскага жыцця. Але наогул цяперашняя прыпеўка не адстае ад усяго жыцця. Не паспее з'явіцца што-небудзь новае ў жыцці, як ужо з'яўляюцца і належныя прыпеўкі. Складаюцца яны паасобнымі людзьмі, але вусна, зараз падхопліваюцца і ідуць у масы. Часта бывае так, што бярэцца гатовая частка з даўнейшае прыпеўкі, дадаецца новая частка, і яшчэ адна прыпеўка ідзе ў свет, як, напрыклад, пашыраная цяпер у Віленшчыне:

Я на дзежцы сяджу. Пад дзежкаю каша,— Вы не думайце, паны: Беларусь не ваша...

У часе вайны на польскім фронце чырвонаармейцы злажылі прыпеўку:

Паравоз, паравоз,

Дзе твае вагоны?

Легіёны — дуракі,

Б'юцца за пагоны.

ЛІТАРАТУРА:

1. “Гісторыя беларускае літаратуры” Максім Гарэцкі. Мінск “Мастацкая літаратура” 1992.

2.«Народныя казкі-байкі, апавяданні і мудраслоўі» пад рэдакцыяй

Н. С. Гілевіча

3.«Дрэва кахання», складальнік А. І. Гурскі

Новые статьи на library.by:
БЕЛАРУСЬ:
Комментируем публикацию: Гісторыя беларускіх песень


Искать похожие?

LIBRARY.BY+ЛибмонстрЯндексGoogle
подняться наверх ↑

ПАРТНЁРЫ БИБЛИОТЕКИ рекомендуем!

подняться наверх ↑

ОБРАТНО В РУБРИКУ?

БЕЛАРУСЬ НА LIBRARY.BY

Уважаемый читатель! Подписывайтесь на LIBRARY.BY в VKновости, VKтрансляция и Одноклассниках, чтобы быстро узнавать о событиях онлайн библиотеки.