публикация №1290778226, версия для печати

Беларускія народныя абрады і звычаі


Дата публикации: 26 ноября 2010
Публикатор: S S A (номер депонирования: BY-1290778226)
Рубрика: БЕЛАРУСЬ ИСТОРИЯ БЕЛАРУСИ


Звычай – сродак чалавечай дзейнасці, а абрад - адна з форм яго рэалізацыі з пэунымі рацыянальнымі дзеяніямі. Звычай = паняцце шырэйшае, чым абрад . Чалавек зауважау , што паутараюцца поры года і ужо з гэтым былі звязаны абрады. Архет = першастнае дзейства. Архет аб’яднаецца пры дапамозе абрада. Абрад = сімвалічнае дзеянне , якое рэгулярна паутараецца. Па сваей структуры абрады складаныя і уключаюць у сябе элементы :

гульні, танцы, песні, сцэнічныя дзеі, варажба, супольнае спажыванне ежы. Гэта самы старажытны элімент культуры, таму абрад = традіцыйная культура.

Гістарычныя умовы жыцця Б садзейнічалі заснаванню культуры. З Захаду, Усходу уплыу розных К.Р., але Б Захавала сваю культуру благодаря абрадам. У Бел культуры самае разнастайная. Пасля прыніцця хрыстіанства традіцыйныя абрады і святы прынялі хрыстіанскую афарбоуку . гэта з’явілася з хрыст. Культам. Гэта : каляды = рождество Хрыстово і інш. Вялікдзень = Пасха. Калі хрыстыанскія супалі з язычэскімі = гэта больш святочныя абрады. Гэта = Крышчэнне = не мае абрада , або дні прысвечаны канкрэтным святам. Т.к. гэта святы канкрэтна язычэскія ці хрысц.

2.... Асабліва у сярэдзіне 17 стагодзя пачалі разв. Звычаі. Калі шмат спадарожнікау зауважалі традыцыі іншых народау.

У 18 веке ідэалізацыя вобраза гістарычнага чалавека. С пачатку 19 века цікавасць да вывучэння традіцый еурапейскіх народау. Пачаліся складв. Нац. Вызваленчыя рухі.

У Зах. Еуропе у сярэдзіне 19 ст. Узнікла навуковая школа = міфанагічная. Вучон. Прыйшлі у вываду аб старажытнай культуры. Супольнасці інда= еурапейскіх народау6, якім была уласціва астральная міфалогія. У расіі прадстаунікі міфалагічнай школы быу Аляксандр Нікалаевіч Афанасьеу, збіральнік руск. Нар. Казак . Ен сабрау 3 тамы казак, 7 выданняу. Сярод казак былі і беларускія. Акрамя казак былі другія, навуковыя выданні. У яго былі Казкі, напрауленныя супраць царквы, яны былі выдадзены за мяжой = 2 выдання.

Для вывучання нар. Абрадау Фрэзэр у кніге - Залатая галінка 1890 выказау універсална=гістарычную канцэпцыю разумовага развіцця чалавецтва. Старажытны чалавек думау, што бы мог выклікаць душі. І т.д. Рэшткі гэтай веры захаваліся у абрадах многіх народау. Але людзі перайшлі ад века магіі к веку рэлігіі. Пазней век рэлігіі змянілся векам навукі. У Сав. Навуковай літаратуры выдзеляюцца працы аутарау : Проп В.Я., Рыбакоу , Іваноу В.В., Топорев. Беларускія вочоныя 19 ст. Вывушаушыя абрады : Бяссонау П.А. Нікіфароускі Н.Я. Шэйн П.В. Кірко, Адам Багдановіч.

3.... Абрады дзеляцца на календарныя, сямейныя, грамадскія і рэлігійныя. Календарныя абрады дзеляцца на вясновыя, летнія, восеньскія і зімовыя. У старажытнасці каляндарны год пачынауся вясной і спачатку гэта была не канкрэтная дата да 1492 г. Вясновыя святы : благанеце = 7 красавіка, Вялікдзень = / 4 сакавіка па 8 мая = даты мяняюцца, Юрыя = 6 мая, Мікола 22 мая, Чшесце = завісіць ад Вялікдня, Семуха = праз 7 тыдняу пасля Пасхі.

Для абрадау характэрна сімволіка , магія, абрадавая ежа.

Сямейныя абрады : вяселле, радзіны, пахавальныя абрады. Для Бел. Абраднасці характэрны хрэстейныя песні.

Абрады дзеляцца на каляндарныя, сямейныя, грамацкія, рэлігійныя.

Каляндарныя – падзяляюцца на веснавыя, летнія, восеньскія, зімовыя.

Восеньскія – Дабравесце 17 красавіка, вялік дзень (з 4 красавіка па 8 мая), Юр’е (6 мая), Міколы 22 мая, тройца 7 тыдняў пасля пасхі,

Сяўбу азімых пачыналі пасля Спасу, закончвалі пасля пакроў (14 кастрычніка) затым уборка ураджаю і заканчэнне палявых работ. Важная сімволіка абрадавага значэння надавалася першаму і апошніму знятым снапам: гаспадар-першы, жытняя баба – апошні.

Першы выган жывел быў на Юрье. Усе каляндарныя абрады носяць аграрна земляробчы характар. У абрадах увасабляюцца наступныя культы:

1. Культ сонца.

2. Культ прыроды і прыродных сціхій.

3. -- // -- жывел і птушак.

Птушка – сімвал дабра, Каза – уродлівасці,

26. Нацыянальны склад насельніцтва Бел.

Нацыянальны склад насельніцтва Б па перапісу 1989 г. :

n беларусы - 7 млн 905 т - 77,9 %

n русскія - 1 млн 342 т - 13,2 %

n палякі - 418 т - 4,1%

n украінцы 219 т - 2,9 %

n яурэі 112т - 1,2%

n татары -13 т

n цыгане -11т

n літоуцы -8т

n малдаване, айзербаджанцы, армяне - па 5т

n узбекі і немцы - 3,5т

n чуваші і грузіны - 3 т

n латыші - 2,7 т

n казакі - 2,3 т

n мартвіны - 2,6т

n таджікі - 0,9т

n эстонцы - туркмены - 0,8 т

Опубликовано 26 ноября 2010 года


Главное изображение:

Полная версия публикации №1290778226 + комментарии, рецензии

LIBRARY.BY БЕЛАРУСЬ Беларускія народныя абрады і звычаі

При перепечатке индексируемая активная ссылка на LIBRARY.BY обязательна!

Библиотека для взрослых, 18+ International Library Network