Актуальные публикации по истории и культуре Беларуси.

NEW БЕЛАРУСЬ


БЕЛАРУСЬ: новые материалы (2024)

Меню для авторов

БЕЛАРУСЬ: экспорт материалов
Скачать бесплатно! Научная работа на тему . Аудитория: ученые, педагоги, деятели науки, работники образования, студенты (18-50). Minsk, Belarus. Research paper. Agreement.

Полезные ссылки

BIBLIOTEKA.BY Беларусь - аэрофотосъемка HIT.BY! Звёздная жизнь


Беларускія народныя абрады і звычаі

Беларускія народныя абрады і звычаі 16 за 24 часа

26 ноября 2010

Звычай – сродак чалавечай дзейнасці, а абрад - адна з форм яго рэалізацыі з пэунымі рацыянальнымі дзеяніямі. Звычай = паняцце шырэйшае, чым абрад . Чалавек зауважау , што паутараюцца поры года і ужо з гэтым былі звязаны абрады. Архет = першастнае дзейства. Архет аб’яднаецца пры дапамозе абрада. Абрад = сімвалічнае дзеянне , якое рэгулярна паутараецца. Па сваей структуры абрады складаныя і уключаюць у сябе элементы :

гульні, танцы, песні, сцэнічныя дзеі, варажба, супольнае спажыванне ежы. Гэта самы старажытны элімент культуры, таму абрад = традіцыйная культура.

Открыть полную версию

 Рэлігійныя канфесіі і іх узаемаадносіны на Беларусі ў часы ВКЛ і РП

Рэлігійныя канфесіі і іх узаемаадносіны на Беларусі ў часы ВКЛ і РП 2 за 24 часа

26 ноября 2010

На гісторыю Бел паклалі пэуны адбітак і праваслауе, і каталіцтва, і абедзве тэндэнцыі у развіцці хрысціанства (драбленіе) выдзяленне ржфармацыйнай царквы ( кальвівізм, лютэранства і аб’яднанне). Стварэніе хрысціанскай царквы 1596 г. існавала вуніяцкая царква да 1839 г. Вялікій уплыу на развіцце рэлігіі Беларусі аказвалі каталіцызм і праваслауе, пастаянная канкурэнцыя паміж усходам і захадам. Механізм удзеяння рэлігійнага фактару на жыцце жыхароу ВКЛ трэба разглядаць з 2-х бакоу і з аднаго боку - адносіны да рэлігіі пануючых классау, з другога - адносіны простых людзей. Для феадалау рэлігія і царква былі сродкамі палітычнай барацьбы.

Открыть полную версию

Прыняцце хрысціянства і язычнецкая вера на землях Беларусі

Прыняцце хрысціянства і язычнецкая вера на землях Беларусі 15 за 24 часа

26 ноября 2010

Язычніцкая рэлігія = цэлы комплекс вераваній і культау, якія адлюстроувалі залежнаць людзей ад прыроднага асяродзя, а так сама былі формай перадачы гаспадаага вопыту і практычных ведау. У кожнага з племянных саюзау была свая разнавіднасць язычнецкай рэлігіі, свой пантеог багов, свае культы. Старажытнейшым богам быу Род, наступным быу Даджбог, Хорс, Каляда,Ярыла, Сура, пасля Пярун, пасля Купала ( ураджаю і дастатку) Лада (багіня кахання) Жыжаль (агню) , Велес (хатняй жывелы) , Зніг.

Открыть полную версию

Стваренне БССР і яе уваходжанне  ў СССР

Стваренне БССР і яе уваходжанне ў СССР 0 за 24 часа

26 ноября 2010

Пасля вызвалення у снежні 1918 г. ад нямецкіх акупацыйных сіл пашырыуся і паглыбіуся рух за нацыянальнае самавызначэнне. Узначалілі гэты рух беларускія секцыі РКПБ, Бел.нац. камітэт. Гэтыя арганізацыі спрыялі таму, каб была абвешчана савецкая Беларусь. Абласныя беларускія улады былі супраць утварэння БССР. Толькі прамое умяшанне ЦК РКПБ дазволіла правесці у Маскве 21-23 снехня 1918 г. канферэнцыю беларускай секцыі РКПБ па прапанове якой ЦК РКПБ сфарміравау і зацьвярдзіу склад першага часовага улада Савецкай Бел. на чале з Дзмітрыем Шалуновічам. 30 снежня 1918 г. у Смаленску прайшла 6-ая Пауночна-заходняя канферэнцыя РКПБ , якая абвясціла сябе першым з’ездам КПБ. Гэта канферэнцыя прыняла дэкларацыю аб утварэнні Сацыалістычнай Савецкая Рэспублікі Беларусь.

Открыть полную версию

 Барацьба за cтварэнне беларускай дзяржаўнасті

Барацьба за cтварэнне беларускай дзяржаўнасті 0 за 24 часа

26 ноября 2010

Пасля лютаускай буржуазнай рэвалюцыі 1917 г., пасля свяржэння царызму адрадзіуся беларускі нацыянальны рух. Аднавіла сваю дзейнасць Бел.Сацыалдэмакратычная Грамада ( БСГ ), узніклі іншыя нацыянальныя ррганізацыі. У сакавіку 1917 г. БСГ арганізавала у Мінску зўезд прадстаунікоу Бел. нацыанальных арганізацый.

Открыть полную версию

Тэрыторыя Белаоусі у складзе РП

Тэрыторыя Белаоусі у складзе РП 0 за 24 часа

26 ноября 2010

У сярэдзіне 17 стагодзя гістарычны лес беларускага народа раптоуна і трагічна змяніуся. Антіфеадальная сялянска- казацкая вайна ( 1648 – 1651 ) а потым 13-гадовая вайна Расіі с Рэчью Паспалітай (1654-1668) за увалоданне Украінай і Беларусью мелі катастрафічныя паследствія. У ходзе ваеных дзеяній ад голаду і масавых эпідэмій загінула 52% насельніцтва. Больш за 300 тыс. беларусау, у першую чаргу лепшых рамеснікау, майстроу вышэйшага класа было пераселена гвалтоуна у Рассію.

Открыть полную версию

Першае беларускае адрадженне (16 – першая палова 17ст.)

Першае беларускае адрадженне (16 – першая палова 17ст.) 0 за 24 часа

26 ноября 2010

Францыск Скарына в 1517 г. у жніуне у Праге надрукавал ‘Псалтыр’. Ен стау першым усходнеславянскім кнігадрукаром. Быу першым беларускім вучоным-гуманістам і асветнакам еурапейскага масштабу. У сваей дзейнасці ен увасобіу непасрэдную сувязь Беларусі с заходне-еурапейскім адрадженнем. Працу Скарыны працягвалі Семен Будны, Васіль Улпінскі, браты Зуані. У 17 стагодзе значнымі былі даследванні у развіцці школьнай адукаціі ,тэатра, жывапісу, скульптуры, архітектуры, воена-абарончага і культурнага дойміцтва.

Открыть полную версию

Стварэнне і развіцце ВКЛ,Рускага І  Жамойскага

Стварэнне і развіцце ВКЛ,Рускага І Жамойскага 0 за 24 часа

26 ноября 2010

Побач з Навагрудскім княствам пражывала племя Літва. Князь Міндоўг быў запрошаны князем у Навагрудак да 63г. Ен прыняў праваслаўе каб стаць князем у Нав. У 1251г. ен прыняў каталіцтва. У 1253г. ен каранаваўся ў Нав-ку. Першы і апошні кароль на Бел. У выніку барацьбы за ўладу быў у 63г. змешчаны. Потым быў князем Трынята (1263-64), Войшак(64-67), Шварн(67-70), Трайдзень(70-82), Віцень(95-16), Гедзімін(1316-1341), Яўнут(1341-45), Альгерд(45-77), Ягайла(77-92), Вітаўт(1392-1430), Свідрыгайла(1430-32), Жыгімонт(1432-40), Казімір4 (1440-42), Аляксандр(1492-1506), Жыгімонт1 (1506-48), Жыгімонт2 (1548-72).

Открыть полную версию

Станауленне Беларускай Дзяржаунасці у перыяд ранняга сярэднявечча.

Станауленне Беларускай Дзяржаунасці у перыяд ранняга сярэднявечча. 0 за 24 часа

26 ноября 2010

Уздоуж воднага гандлевага шляху са Скандынавіі у Візантыю утвараюцца буйныя цэнтры Ноугарад, Полацк, Кіеу ( сталі цэнтрамі княусвау). Зручнае геаграфічнае становішча заключалася у тым, што акрамя гандлевага шляху з Пауначы на Поудзень ішоу яшчэ адзін шлях з Усходу на Захад па Дзвіне. Гэта прывяло да хуткага развіцця эканомікі, культуры. За правоз таварау плацілі мытныя зборы. Усе гэта прывело да умацавання незалежнасці Полацкай зямлі. Кіеуская ці Кіеуска-Ноугарадская Русь існавала у 9-12 ст. І распалася са стратай эканамічнага значэння. Гэта дзяржава не была устойлівай, цэнтралізаваннай. Працягвалі існаваць племянныя тэрыторыі, пераросшыя ў княства. Гарады узніклі як цэнтры рамяства і гандлю. Першае успамінанне у летапісах гарадоу Бел.: Полацк 862 г., Турау 980 г., Брест 1019 г. , Віцебск 974 г., Усвяты 1021, Навагрудак 1044, Мінск 1067, Орша 1067, Пінск 1097, Барысау 1802.

Открыть полную версию

Фарміраванне новай беларускай літаратуры у канцы 19-20ст.ст. і палітыка беларусізаціі і мова. Рэформа беларускага правапісу ў 1933г.

Фарміраванне новай беларускай літаратуры у канцы 19-20ст.ст. і палітыка беларусізаціі і мова. Рэформа беларускага правапісу ў 1933г. 0 за 24 часа

26 ноября 2010

Перыяды новай беларускай літаратурнай мова прыпадае на 19-20ст. На гэтым этапе яе гісторыі адбаліся важные падзеі, якія карэнным чынам змянілі лес беларускага народа, а разам з тым лес яго мовы. На тэрыторыі Бел на працягу ўсяго19. ст. не існавала ні адной вышэйшай навучальнай установы, а на беларускай мове не былоні адной нават пачатковай школы.

Открыть полную версию

подняться наверх ↑

ПАРТНЁРЫ БИБЛИОТЕКИ рекомендуем!

подняться наверх ↑

ОБРАТНО В РУБРИКУ?

БЕЛАРУСЬ НА LIBRARY.BY

Уважаемый читатель! Подписывайтесь на LIBRARY.BY в VKновости, VKтрансляция и Одноклассниках, чтобы быстро узнавать о событиях онлайн библиотеки.